Privacyverklaring CBKO - Centrum Biru Kai Opleidingen


Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door CBKO geleverde producten en diensten.

CBKO, gevestigd te 7941KR Meppel, Marktstraat 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CBKO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die CBKO van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door CBKO in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
- Voorletters en achternaam
- Eventuele Bedrijfsnaam
- Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
- Geboortedatum
- Vooropleiding 
- Eventueel lidmaatschap beroepsvereniging
- Telefoonnummer (mobiel of vast)
- E-mailadres

Verwerkt CBKO ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. CBKO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van CBKO, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit CBKO> Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van CBKO. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CBKO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt CBKO zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
CBKO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. CBKO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
CBKO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek 
CBKO gebruikt geen technische en functionele cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar

Beveiliging
CBKO hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. CBKO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij CBKO toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval CBKO gebruik maakt van de diensten van derden, zal CBKO in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal CBKO u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 4 mei 2018