Examenreglement opleiding tot Masseur/Therapeut Reflexologie

Lesjaar 1 2019-2020

Artikel 1.
Instelling:CBKO – Centrum Biru Kai Opleidingen te Meppel bij KvK ingeschreven onder nummer 01125241).
Examencommissie: coördineert de volledige organisatie van de examens
Kandidaat: natuurlijke persoon die een opleiding volgt bij CBKO en zich heeft aangemeld om examen te doen.
Student: natuurlijke persoon die staat ingeschreven bij CBKO als deelnemer van een of meerdere opleidingen.
Examinator: de persoon die het examen afneemt.
Corrector: de persoon die het examen nakijkt.
Gecommitteerde: mede-examinator.
Examen: onderzoek naar kennis en/of bekwaamheid.
Deelexamen: een onderdeel van het totale examen.
Diploma: bewijs van bevoegdheid.
Cijferlijst: een lijst van de bij een examen behaalde resultaten.
Certificaat: schriftelijke verklaring van het met goed gevolg afsluiten van een onderdeel van de opleiding.
Bewijs van deelname: een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat er voor minimaal 80% is deelgenomen aan de lessen.

Artikel 2. Samenstelling van de examencommissie:
Opleidingscoördinatie en 2 docenten.

Artikel 3. Taken van de examencommissie:
Algemene organisatie, examens samenstellen, corrigeren examens, normering. Vaststellen en uitslag corresponderen met student.

Artikel 4. Onderdelen van het examen:
4.1.1 Theorie examen
4.1.2 Open vragen
4.1.3 Casus vragen
4.1.4 Meerkeuze vragen
4.2 Praktijkexamen
4.2.1 Praktijkexamen


Artikel 5. Wijze van afname examen en normering:
5.1 Het theorie examen wordt schriftelijk afgenomen.
5.2 Indien voor het praktijkexamen de kandidaat een cliënt inbrengt, wordt het praktijkexamen uitgevoerd op een andere dan de eigen ingebrachte cliënt.
5.5 Het praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een reflexologie behandeling en een schriftelijke onderbouwing. Hierbij telt het uitvoerende deel voor 2/3 mee en de schriftelijke onderbouwing voor 1/3. Het gemiddelde is het eindcijfer praktijk.
5.6 Voor alle examenonderdelen moet minimaal een 6,0 (=voldoende) zijn behaald om, na het tweede jaar, in aanmerking te komen voor het Diploma Voetreflexmasseur. Dit diploma is voorwaarde voor toelating tot het vervolg van de opleiding tot Voetreflextherapeut.

Artikel 5a Vrijstellingsregeling en normering:
5a.1 Vrijstelling voor een of meerdere examenonderdelen kan aangevraagd worden in geval van vergelijkbare kennis en/of bekwaamheden opgedaan in een of meerdere andere opleidingen al dan niet gevolgd bij CBKO. Toewijzing van eventuele vrijstelling(en) wordt enkel gedaan na akkoord van de examencommissie.

Artikel 6. Aanmeldingsprocedure voor het examen:
6.1 Voor het examen hoeft niet te worden ingeschreven. Elke student die bij de opleiding staat ingeschreven is automatisch aangemeld voor de examendag.
6.2 Examengeld: voor het examen worden geen extra kosten in rekening gebracht.
6.3 Voor de opleiding die start in het voorjaar van 2020 is het examen vastgesteld op 9 januari 2021.

Artikel 7. Toelatingseisen examen en/of examenonderdelen:
7.1 De examenkandidaat dient te zijn ingeschreven als student voor de opleiding bij CBKO.
7.2 De examenkandidaat dient de opleidingsgelden volledig voor aanvang van het examen te hebben voldaan.
7.3 De examenkandidaat dient te hebben voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van 80% (16 van de 20 lesdagen).
7.4 De examenkandidaat dient te hebben voldaan aan alle benodigde schriftelijke en/of mondelinge opdrachten van de opleiding.

Artikel 8. Uitslagregeling examen:
8.1 De uitslag van het examen wordt op de examen dag aan de student meegedeeld.

Artikel 9. Herexamenregeling:
9.1 Voor deelname aan de herexamens gelden alle bij artikel 7 genoemde onderdelen.
9.2 Maximaal aantal herexamenmogelijkheden: er mag door de student maximaal drie keer worden deelgenomen aan het examen, hiervan is de eerste keer het examen en daarna 1 x herexamen. Daarna biedt CBKO een gesprek met een docent aan om te bekijken of een nieuwe herkansing zinvol is. Dit gesprek is op kosten van de student. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kan daarna nog eenmaal een herkansing worden gedaan.
9.3 Een kandidaat mag alleen meedoen aan het herexamen als er bij het examen een onvoldoende resultaat is behaald.
9.4 Kosten herexamen: aan het herexamen zijn geen extra kosten verbonden.
9.5 Het herexamen voor de opleiding welke start in voorjaar 2020 vindt plaats op: 16 januari 2021.


Artikel 10. Beoordeling examen/examenonderdelen:
10.1.1 De open vragen van het schriftelijke onderdeel worden onafhankelijk door twee personen nagekeken. Bij twijfel wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.
10.1.2 De meerkeuzevragen van het schriftelijke onderdeel worden door één persoon nagekeken. Bij twijfel wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.
10.2 Het praktijkgedeelte wordt door één docent beoordeeld. Bij twijfel wordt altijd één lid van de examencommissie geraadpleegd.

Artikel 11. Vaststelling examenresultaat:
11.1 Het examenresultaat van elke student wordt door de examencommissie vastgesteld. Het resultaat van elk examenonderdeel moet tenminste 6,0 (=voldoende) bedragen om toegelaten te kunnen worden tot het daarop volgend jaar.

Artikel 12. Afronding examenresultaten:
12.1 Alle cijfers worden op 1 decimaal afgerond.

Artikel 13. Bijzondere omstandigheden waardoor deelname aan het examen aan de cursist kan worden ontzegd:
13.1 Wanneer de student niet aan de betalingsverplichting van de opleiding heeft voldaan.
13.2 Wanneer de student niet ingeschreven staat als student van de opleiding bij CBKO.
13.3 Wanneer de student niet staat ingeschreven voor het examen.
13.4 Wanneer is gebleken dat de student fraudeert tijdens het examen.
13.5 Wanneer de student niet voldoet aan de aanwezigheidsnorm van 80%.

Artikel 14. Inzage schriftelijke examens:
14.1 Alleen wanneer de student een onvoldoende heeft behaald voor het examen of herexamen bestaat de mogelijkheid om, na schriftelijke aanvraag per post of per e-mail, het examen of herexamen in te zien op het kantoor van CBKO. Na inzage wordt het examen weer ingenomen. De student mag aantekeningen maken, het examen mag echter niet gekopieerd worden.
14.2 De examens zijn niet openbaar en blijven eigendom van CBKO.

Artikel 15. Beroepsmogelijkheid:
15.1 Elke kandidaat kan bij het secretariaat van CBKO beroep aantekenen tegen beslissingen van de examencommissie.
15.2 Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na toezending of bekendmaking van de uitslag.
15.3 Binnen 7 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift, ontvangt de kandidaat een bevestiging van ontvangst.
15.4 Binnen 14 dagen na ontvangst volgt een bindende uitspraak door de examencommissie. Hierop is geen verder beroep mogelijk.

Artikel 16. Slotbepaling:
16.1 In eventueel voorkomende gevallen waarin het examenreglement niet voorziet, kan contact worden opgenomen met het secretariaat van CBKO en beslist de directie van CBKO.20 oktober 2019